Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Ils l’ont utilisé > Correspondance du Japon > Messages mai 2011

Le 28 mai

(message précédent : 25 mai)
(rapide traduction, avec contributions de Simone ; le texte, en espéranto seulement, se trouve sur le site de SAT : ici)


Kun sia raporto, HORI Yasuo skribis :
Jam venis la pluva sezono en Japanio. Radioaktiveco falas kun pluveroj, do kiam mi iros eksteren, mi devos ĉiam kovri mian kapon per ĉapo. En HiroÅ imo kaj Nagasaki, multaj suferantoj perdis siajn harojn, pro kio en nia menso estas profunde gravurita imago de senhara kapo rilate al radioaktiveco. Tamen mi jam ne havas multajn harojn por perdi !

Avec son compte-rendu ci-dessous, HORI Yasuo écrit :
La saison des pluies est déjàarrivée au Japon. La radioactivité tombe avec les gouttes, donc quand je sortirai, je devrai toujours me couvrir la tête. À Hiroshima et Nagasaki, de nombreuses victimes ont perdu leurs cheveux, c’est pourquoi dans notre esprit est profondément ancrée l’image d’une tête sans cheveux, en relation avec la radioactivité. Cependant je n’ai déjàplus beaucoup de cheveux àperdre !


Le 28 mai / La 28an de majo

Serioza situacio en HukuÅ ima

La supra mapo montras la kvanton de detektita radioaktiveco en diversaj lokoj. Nun ventas nordokcidenten, pro kio la vilaÄ o Iitate plej suferas, sekve HukuÅ ima. En tiu urbo estas aktiva Esperanto-klubo, tial mi estas ĉiam maltrankvila pro la vivo de esperantistoj.
Mi loÄ as en la gubernio Gunma, kiu situas sudokcidente de la gubernio HukuÅ ima kaj feliĉe la detektita kvanto estas ĉiam plej malgranda inter la lokoj en la mapo. Tial mia urbo ne aperas en Ä i.

Situation sérieuse àFukushima

La carte ci-dessus montre la quantité de radioactivité détectée en divers endroits. Actuellement, le vent souffle vers le nord-ouest, c’est pourquoi le village Iitate souffre le plus, ensuite Fukushima. Dans cette ville, il y a un club d’espéranto actif, c’est pourquoi je suis toujours inquiet pour la vie de nos amis.
J’habite dans la province de Gunma, située au sud-ouest de la province de Fukushima et heureusement, la quantité détectée est toujours la moins importante parmi les lieux mentionnés sur la carte. C’est pourquoi ma ville n’y apparaît pas.

184 orfoj

La tertremo kaj la cunamo okazis posttagmeze. Tiutempe multaj gepatroj laboris proksime de la maro kaj iliaj gefiloj aparte lernas en lernejo, Ä enerale situanta en iom alta loko. Pro tio ekestis 184 orfoj en tri gubernioj :
- - - IÅ­ate 82
- - - Mijagi 84
- - - HukuÅ ima 18.
En la granda tertremo HanŠin-Aŭaĵi okazinta en 1995 ekestis 68 orfoj. La skalo de tiu ĉi lasta tertremo estis pli malgranda sen cunamo kaj okazis frumatene, kiam ĉiuj familianoj kune restis hejme, pro kio la nombro estis pli malgranda ol en tiu ĉi katastrofo.

184 orphelins

Le séisme et le tsunami ont eu lieu l’après-midi. À ce moment, beaucoup de parents travaillaient près de la mer et leurs enfants apprenaient séparément àl’école, généralement située sur un lieu un peu élevé. C’est pourquoi il y a eu 184 orphelins dans trois provinces :
- - - Iwate : 82
- - - Miyagi : 84
- - - Fukushima : 18
Après le grand tremblement de terre de Hanshin-Awaji (connu en France sous le nom de tremblement de terre de KÅ be), il y eut 68 orphelins. L’intensité de ce dernier était moins élevée, sans tsunami, et il s’est produit tôt le matin, quand toutes les familles étaient ensemble chez elles, c’est pourquoi le nombre d’orphelins fut moins important que pour la catastrophe de cette année.

Geknaboj vivas kun maltrankvilo en sia koro

S-ino Sasaki Ĉikako 44-jara, loÄ anta en la urbo HukuÅ ima (el “Voĉo†en la ĵurnalo Asahi la 24an de majo 2011)
Kiam mi parolis kun mia filino 13-jara, mi facilanime diris al Å i : “Se vi progresos en tiu ĉi kampo, estos facile al vi edziniÄ i†.
Åœi respondis al mi serioze : “Tamen mi estas loÄ anto de HukuÅ ima, do neniu volas edziÄ i al mi, ĉu ne ?â€
Mi respondis : “Ne gravas. Vi edziniÄ u al junulo en HukuÅ ima†.
Åœi respondis : “En tiu okazo naskiÄ os al mi bebo, kiu havas kapablon rezisti radioaktivecon†.
Mi respondis Å erce : “Jes, via bebo estos novspeca homo !â€
Kaj mi sentis min tre malÄ oja.
AntaÅ­ ne longe 15-jarulino en la vilaÄ o Iitate demandis : “Ĉu mi povos naski bebon ?†en la rubriko “Voĉoj de suferantoj†.
Certe ĉiuj knabinoj loÄ antaj en HukuÅ ima havas saman maltrankvilon. Mi kore petas, ke la registaro forviÅ u tiun maltrankvilon el ili.
Ĉiuj en la gubernio HukuŠima, plenkreskuloj, geknaboj kaj infanoj, vivas Šajnan ĉiutagan vivon, subpremante tiun maltrankvilon en la koro. Bonvole ne forgesu tion.

Les enfants vivent avec l’inquiétude dans leur cÅ“ur

Mme Sasaki Ĉikako, 44 ans, habitante de la ville de Fukushima (tiré de “Voix†dans le journal Asahi le 24 mai 2011)
Quand j’ai parlé avec ma fille de 13 ans, je lui ai dit tranquillement : “Si tu fais des progrès, il te sera facile de te marier†.
Elle m’a répondu sérieusement : “Cependant, je suis une habitante de Fukushima, donc personne ne voudra m’épouser, n’est-ce pas ?â€
J’ai répondu : “Ce n’est pas grave. Marie-toi avec un jeune de Fukushima†.
Elle a répondu : “Dans ce cas,, j’aurai un bébé qui sera capable de résister àla radioactivité†.
J’ai répondu en plaisantant : “Oui, ton bébé sera une nouvelle espèce d’humain !â€
Et je me suis sentie très triste.
Il n’y a pas longtemps, une jeune fille de 15 ans, dans le village de Iitate, a demandé : “Pourrai-je avoir un bébé ?†dans la rubrique “Voix des victimes†.
Il est certain que toutes les jeunes filles habitant àFukushima ont la même inquiétude. Je demande de tout mon cœur que le gouvernement rassure ces jeunes filles.
Toutes les personnes dans la province de Fukushima, adultes, jeunes et enfants, ont l’air de vivre une vie quotidienne habituelle, refoulant leur inquiétude dans leur cÅ“ur. Veuillez ne pas l’oublier.

Aŭskultu malesperajn voĉojn de lernantoj en HukuŠima

Instruisto de vespera supera mezlernejo
s-ro Nakamura Susumu 44-jara
AntaÅ­ ne longe en la klaso, kiam mi parolis iom pri la nuklea akcidento, iu lernanto diris kun kolera mieno : “Prefere ĉiuj nukleaj reaktoroj eksplodu !â€
Mi estis Å okita pro tiu eldiro kaj demandis al li la kialon. Li respondis : “Detektita kvanto de radioaktiveco en la urbo HukuÅ ima estas tre granda. Kial oni ne inkludas la urbon en la evakuan zonon ? Tio estas stranga, ĉu ne ? LaÅ­ mia opinio la kialo estas jena : se la urboj HukuÅ ima kaj Koorijama estus inkludataj en la danÄ era zono, oni devus haltigi Åœinkansen (la rapida trajnlinio inter Tokio kaj Aomori) kaj bloki la Å oseon. Se tio okazus, la ekonomio detruiÄ us. Konklude, oni viktimigas nin por la bono de la ekonomia agado. Mi ne povas toleri tian trompan situacion. Tial mi volas, ke eksplodoj de ĉiuj reaktoroj solvu la problemon !â€
Tiaj malesperaj voĉoj aÅ­diÄ as ankaÅ­ el aliaj lernantoj. Iu lernanto, kiu laboris tage kaj perdis tiun laboron pro la katastrofo, diris : “ Kial nur ni devas suferi ? Prefere la tuta Japanio detruiÄ u !â€
Mi ne povas respondi al tiuj voĉoj. Mi nur aŭskultas tiujn. Mi estas kolera pro la registaro, kiu donas tian malesperon al lernantoj.

Écoutez les voix désespérées des élèves de Fukushima

Un enseignant d’une école supérieure du soir
Mr Nakamura Susumu, 44 ans
Il n’y a pas longtemps, dans la classe, quand j’ai un peu parlé de l’accident nucléaire, un élève a dit, le visage en colère : “Ce serait mieux que tous les réacteurs nucléaires explosent !â€
Je fus choqué d’une telle déclaration et lui en ai demandé la raison. Il a répondu : “La quantité de radioactivité détectée dans la ville de Fukushima est très importante. Pourquoi n’inclut-on pas la ville dans la zone évacuée ? C’est étrange, n’est-ce pas ? À mon avis, la raison est la suivante : si les villes de Fukushima et KÅ riyama étaient inclues dans la zone dangereuse, on devrait arrêter le Shinkansen (la ligne àgrande vitesse entre Tokyo et Aomori) et bloquer la route. Si cela se produisait, l’économie serait détruite. En conclusion, on nous sacrifie pour la bonne santé de l’économie. Je ne peux tolérer une telle situation mensongère. C’est pourquoi je veux que les explosions de tous les réacteurs résolvent le problème !â€
De telles voix désespérées se font entendre d’autres élèves également. Un élève, qui travaillait dans la journée et qui a perdu son travail àcause de la catastrophe, a dit : “ Pourquoi nous seulement devons-nous souffrir ? Ce serait mieux que le Japon tout entier soit détruit !â€
Je ne peux répondre àde telles paroles. Je les écoute seulement. Je suis en colère contre le gouvernement àl’origine d’un tel désespoir chez les élèves.

Malaperis lernantoj en ludejoj

En la urbo HukuÅ ima malaperis geknaboj en parkoj kaj ludejoj, ĉar la detektita kvanto de radioaktiveco estas granda. Kiam lernantoj vizitas lernejon, ili surportas ĉapon kaj maskon, kaj kovras siajn brakojn per longmanika ĉemizo kaj gantoj. Sporta leciono okazas ne ekstere sed ene. En iu lernejo la sportotago okazis en gimnastikejo. La registaro subvencios por Å anÄ i teron en ludejoj por redukti radioaktivecon.
La registaro distribuis radioaktivecdetestilon al ĉiuj 1169 lernejoj en la gubernio HukuÅ ima kaj pli poste al ĉiuj 540 infanÄ ardenoj.
La gubernio decidis ekzameni ĉiujn 2,03 milionojn da loÄ antoj pri eksponado de radioaktiveco, kaj pri multe eksponitaj homoj Ä i enketos dum la venontaj kelkdek jaroj.
Tamen ekzameno kaj detektilo ne solvos la problemon. Multaj nervozaj gepatroj forlasis la gubernion HukuÅ ima.
HieraÅ­ mi aÅ­dis de mia amikino, ke Å ia filino, kiu naskiÄ is en 1981, ricevos operacion pri tiroido. ĈirkaÅ­ Å i troviÄ as 4 samaÄ aj kaj same suferantaj junulinoj. Åœi suspektas, ke tio estas influo de Ĉernobil, kiu okazis en 1986, kiam Å ia filino estis infano. Radioaktiveco precipe kaÅ­zas damaÄ on al infanoj. Ĉu junulinoj en EÅ­ropo ne suferas same ?

Les élèves ont disparu des aires de jeux

Dans la ville de Fukushima, les enfants ont disparu des parcs et aires de jeux car la quantité de radioactivité détectée est importante. Quand les élèves vont àl’école, ils se couvrent la tête et portent un masque, et couvrent leurs bras par une chemise àlongues manches et des gants. Les leçons de sport n’ont pas lieu àl’extérieur mais àl’intérieur. Dans une école, la journée de sport a eu lieu dans le gymnase. Le gouvernement donne des subventions pour changer la terre dans les aires de jeux, pour réduire la radioactivité.
Le gouvernement a distribué un détecteur de radioactivité àchacune des 1169 écoles dans la province de Fukushima, et ensuite àchacun des 540 jardins d’enfants.
La province a décidé de faire passer un contrôle d’exposition àla radioactivité àtous les 2,03 millions d’habitants, et elle enquêtera sur beaucoup de personnes pendant les quelques dizaines d’années àvenir.
Cependant, un examen et un détecteur ne résoudront pas le problème. Beaucoup de parents angoissés ont abandonné la province de Fukushima.
Hier, j’ai entendu de mon amie, que sa fille née en 1981 subira une opération de la thyroïde. Dans son entourage se trouvent 4 jeunes filles de même âge et atteintes du même mal. Elle soupçonne que cela est dà» àla catastrophe de Tchernobyl, qui a eu lieu en 1986, quand sa fille était encore enfant. La radioactivité atteint surtout les enfants. Est-ce que des jeunes filles en Europe ne souffrent pas pareillement ?


(message suivant : 30 mai)


- Espéranto-Angers -