Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Ils l’ont utilisé > Correspondance du Japon > Messages mai 2011

Le 25 mai

(message précédent : 19 mai)
(rapide traduction, avec contribution de Simone ; le texte, en espéranto seulement, se trouve sur le site de SAT : ici)


Le 25 mai / La 25an de majo

Intervjuo kun honora profesoro Anzai Ikuroo

Evidentiĝis, ke la nukleaj reaktoroj n-roj 1, 2 kaj 3 atingis la staton de kernofandiĝo. Pri tiu kaj aliaj aferoj, ĵurnaloj diverse raportas relative trankvile, kaj pro tio legantoj emas opinii, ke la akcidentoj pli kaj pli kvietiĝas, sed aliflanke semajnaj gazetoj raportadas terurajn novaĵojn, fotojn kaj antaŭvidojn pri la nuklea infero. Homoj nun ne multe fidas tiel nomatajn specialistojn pri nukleo el famaj universitatoj, kiuj ofte aperis en televido, tial estas malfacile kompreni, kio estas vera. Hodiaŭ mi tradukos intervjuon kun honora profesoro de la universitato Ricumeikan en Kioto s-ro Anzai Ikuroo, kiu aperis en la ĵurnalo Akahata la 22an de majo. Li diplomiĝis en la fakultato de atomteknologio en la universitato Tokio. Li estis kontraŭ la konstruado de nukleaj centraloj, tial li ne estis akceptita en “la vilaĝo de atom-esploristoj”, kiuj subtenadas la nukle-energian politikon de la registaro. Li fondis “Pacoficejon” en la urbo Kioto kaj agadas por demokratio. Jen estas la traduko :

Interview avec le professeur honoraire Anzai Ikuroo

Il s’est avéré que les réacteurs nucléaires 1, 2 et 3 ont atteint l’état de fusion du cœur. Sur ce sujet et autres choses, les journaux rapportent diversement et relativement tranquillement, c’est donc pourquoi les lecteurs ont tendance à penser que les accidents se stabilisent de plus en plus, mais d’un autre côté, les gazettes hebdomadaires rapportent de terribles nouvelles et présentent des photos et prévisions sur l’enfer nucléaire. À présent, les gens ne croient plus beaucoup les dénommés spécialistes du nucléaire, issus de célèbres universités, qui apparaissent souvent à la télévision, c’est pourquoi il est difficile de comprendre ce qui est vrai. Aujourd’hui, je vais traduire une interview d’un professeur honoraire de l’université de Ricumeikan à Kyoto, Mr Anzai Ikuroo, qui est parue dans le journal Akahata le 22 mai. Il est diplômé de la faculté de technologie atomique à l’université de Tokyo. Il était contre la construction de centrales nucléaires, c’est pourquoi il n’avait pas été accepté dans “le village des explorateurs de l’atome”, qui soutiennent la politique énergétique nucléaire du gouvernement. Il a fondé un “Bureau de paix” dans la ville de Kyōto et agit pour la démocratie. Voici la traduction :

Nuna stato de la reaktoroj

La elektra kompanio Tokio kaj Subministeria komitato pri nuklea kaj industria sekureco raportas, ke kvanto de eliĝanta radioaktiveco pli kaj pli malmultiĝas, sed en efektiveco la kriza problemo de tiuj damaĝitaj reaktoroj tute ne solviĝis. Ne nur en la reaktoro n-ro 1, sed ankaŭ en n-roj 2 kaj 3, oni ne scias, kio okazis/as al la grandkvanto da uzitaj nukleaj brulaĵoj.
La 30an de marto 16 homoj, kiuj antaŭenpuŝis la nukleenergian politikon kiel gravuloj en la registara komitato pri sekureco de atomenergio, deklaris sian pardonpeton al la popolo kaj publikigis la urĝan proponon. En ĝi ili klarigas jene :
Kernofandiĝo povos fandi reaktor-sekurujon, kio kaŭzos detruon de la funkcio fermi radioaktivecon en la reaktor-sekurujon.
La eventuala hidrogengasa eksplodo povos okazigi grandskalan kaj seriozegan nuklean malpurigadon.
Mi opinias, ke tiu stato ankoraŭ daŭras.

État actuel des réacteurs

La compagnie d’électricité Tokyo et le comité du sous-ministère à la sécurité nucléaire et industrielle rapportent que la quantité de radio-activité émise diminue de plus en plus mais, en réalité, le problème critique de ces réacteurs endommagés n’a pas du tout été résolu. Non seulement dans le réacteur n°1, mais également dans le n°2 et le n°3, on ne sait pas ce qui s’est passé / ce qui se passe en ce qui concerne la grande quantité de combustible nucléaire usé.
Le 30 mars, 16 personnes, qui ont promu la politique énergétique nucléaire, telles que des personnalités dans le comité gouvernemental sur la sécurité de l’énergie nucléaire, ont présenté leur demande de pardon au peuple, et ont publié une proposition urgente. Dans celle-ci, ils expliquent ce qui suit :
La fusion du cœur pourra faire fondre l’enceinte de sécurité du réacteur, ce qui entraînera la suppression du confinement de la radio-activité dans l’enceinte de sécurité du réacteur.
L’éventuelle explosion d’hydrogène pourra occasionner une pollution nucléaire importante et à grande échelle.
Je pense que cette situation va encore durer.

Faru mapon pri la malpurigado

Kvanto de radioaktiveco akumulita en la nukleaj brulaĵoj en la reaktoro estas grandega. La kvanto grandiĝas laŭ la longeco de la funkciado de la reaktoro. Nun tiu radioaktiveco eliĝas eksteren. La 12an de aprilo, kiam la Subministeria komitato pri nuklea kaj industria sekureco konstatis, ke tiu ĉi akcidento estas 7a nivelo laŭ la internacia normigo, same granda kiel tiu de Ĉernobil, ĝi kaj la Komitato pri nuklea sekureco respektive publikigis jene kvanton de radioaktiveco elirinta eksteren :
- - - : 370 000 000 000 000 000 bekereloj
- - - : 630 000 000 000 000 000 bekereloj
Tiu kvanto estas neimageble grandega. Se tiu kvanto egale estus disĵetita en la tuta Japanio, troviĝus 800000 radioj en 1 kvadrata metro ĉiun sekundon. Se radioaktiveco plu eliĝos eksteren, kion ni faru ? Ni devas prepari evakuplanon anticipe.
Oni ofte parolas pri la danĝero de jodo 131, kiu akumuliĝos en la tiroido en la homa korpo, sed eliĝas ankaŭ cezio 137, kiu restos en la tuta korpo, kaj stroncio, kiu akumuliĝas en ostoj, ktp. Oni faru mapon, kiu montras, kie kaj kiom troviĝas kiu radioaktiveco. Tio ne estas malfacila laboro. Sen tia mapo oni ne povos eĉ plani la hejmenrevenon de la loĝantoj ĉirkaŭ la centraloj.

Faites une carte de la pollution

La quantité de radio-activité accumulée dans les combustibles nucléaires est énorme. La quantité augmente selon la durée de fonctionnement du réacteur. À présent, cette radio-activité sort à l’extérieur. Le 12 avril, quand le comité du sous-ministère à la sécurité nucléaire et industrielle a constaté que cet accident était de niveau 7 selon la norme internationale, aussi important que celui de Tchernobyl, lui et le comité à la sécurité nucléaire ont respectivement publié les quantités suivantes de radio-activité ayant été émise vers l’extérieur :
- - - : 370 000 000 000 000 000 becquerels
- - - : 630 000 000 000 000 000 becquerels
Cette quantité dépasse l’imagination. Si cette quantité était également répartie sur la totalité du Japon, il y aurait 800000 rayonnements au mètre carré chaque seconde. Si la radio-activité continue à sortir, que devons-nous faire ? Nous devons préparer à l’avance un plan d’évacuation.
On parle souvent du danger de l’iode 131 qui s’accumulera dans la thyroïde du corps humain, mais du césium 137 est également émis qui reste dans le corps tout entier, ainsi que du strontium qui s’accumule dans les os, etc. On doit faire une carte qui montre où et en quelle quantité se trouve quelle radio-activité. Ce n’est pas un travail facile. Sans une telle carte, on ne peut même pas programmer le retour chez eux des habitants autour des centrales.

Kiun energipolitikon ni havu ?

En Japanio troviĝas 54 nukleaj reaktoroj, el kiuj 40 funkcias. La nuklea centralo Hamaoka, kies haltigon la kompanio decidis laŭ la peto de la registaro, ne estos forĵetita. La decido estas nur haltigo ĝis la finaranĝo de kontraŭcunama rimedo, kvankam ĝi staras sur la nesto de la antaŭvidata tertremego.
En la gubernio Hukui troviĝas 15 reaktoroj, kiuj liveras elektron al la urboj Osako, Kobeo, Kioto ktp. en la regiono Kansai. Ĉi tie ekzistas aktiva fendego. Se okazus granda akcidento en tiuj reaktoroj, estus malpurigitaj tiuj urboj situantaj en la radiuso de 100 kilometroj kaj ankaŭ la lago Biŭa, kiu liveras akvon al tiuj.
Pri ĉi-foja akcidento ne nur la elektro kompanio Tokio sed ankaŭ la registaro estas kulpaj, ĉar la nuklea energio estis enkondukita laŭ la ŝtata politiko. Kaj malantaŭ la akcidento estas diversaj problemoj : malbona kapablo de la kontrolado pri la sekureco, blinda kredo al la sekureco de la nukleaj centraloj, nedemokratiaj leĝaro kaj administrado, kaj malakcepto de kritikoj kaj kritikantoj ktp.
Japanio, la tertrema insularo, kiu tute ne estas taŭga por la konstruado de nukleaj centraloj, ne dependu de tiuj. Ni retiriĝu de la nuklea energio iom post iom kaj direktu sin al ekspluatado kaj disvastigo de recirkuligebla energio kaj energiŝpara vivado. Tio devas esti en la “Granda projekto por la venontaj 100 jaroj”.
(Fino)

Quelle politique énergétique devons-nous avoir ?

Il y a au Japon 54 réacteurs nucléaires, dont 40 en fonctionnement. La centrale nucléaire de Hamaoka, dont la compagnie a prévu l’arrêt à la demande du gouvernement, ne sera pas abandonnée. La décision est simplement un arrêt jusqu’à l’achèvement d’une protection contre les tsunamis, bien qu’elle se trouve à l’endroit-même d’un gigantesque tremblement de terre prévu.
Dans la province de Hukui se trouvent 15 réacteurs qui approvisionnent en électricité les villes de Ōsaka, Kōbe, Kyōto etc. dans la région du Kansai. Il s’y trouve une faille active. Si un accident important avait lieu dans ces réacteurs, seraient polluées ces villes situées dans un rayon de 100 kilomètres, ainsi que le lac Biwa qui les approvisionne en eau.
En ce qui concerne l’accident de cette fois-ci, il n’y a pas que la compagnie d’électricité Tokyo qui est coupable, mais également le gouvernement car l’énergie nucléaire a été introduite d’après la politique de l’État. Et derrière l’accident se trouvent divers problèmes : mauvaise capacité à contrôler la sécurité, croyance aveugle en la sécurité des centrales nucléaires, législation et administration non démocratiques, et refus des critiques et des opposants etc.
Le Japon, l’archipel des séismes, qui n’est pas du tout propice à la construction de centrales nucléaires, ne doit pas en dépendre. Abandonnons peu à peu l’énergie nucléaire et orientons-nous vers l’exploitation et le développement des énergies renouvelables, ainsi que vers une vie économe en énergie. Ce doit être dans le “Grand projet pour les 100 prochaines années”.
(Fin)

En gazetoj ofte aperas fotoj de la detruitaj reaktoraj domoj. En televido oni ne povas vidi detale, sed en tiuj fotoj troviĝas teruraj pejzaĝoj. La domoj estas detruitaj kaj la tegmentoj falis suben pro la tertremo, la cunamo kaj la posta gaseksplodo. Kial la reaktoroj povas esti sendifektaj en tia situacio ? La elektra kompanio Tokio ne volas agnoski tian situacion kaj ĉiam malfrue prenas la taŭgajn kontraŭrimedojn.

Dans les journaux paraissent souvent des photos des constructions des réacteurs détruites. À la télévision, on ne peut pas voir en détail mais sur ces photos se trouvent des paysages terrifiants. Les habitations sont détruites et les toits sont tombés à terre à cause du séisme, du tsunami et de l’explosion de gaz consécutive. Comment les réacteurs peuvent-ils ne pas être endommagés dans une telle situation ? La compagnie d’électricité Tokyo ne veut pas reconnaître une telle situation et à chaque fois, avec du retard, prend les mesures nécessaires.


(message suivant : 28 mai)


- Espéranto-Angers -