Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Ils l’ont utilisé > Correspondance du Japon > Messages juin 2011

Le 8 juin

(message précédent : 2 juin)
(rapide traduction, avec contributions de Simone ; le texte, en espéranto seulement, se trouve sur le site de SAT : ici)


(ĉi-supra bildo) Mia patrino, mia fratino kaj mi antaŭ la tombo de mia patro oktobre en 2008.

(image ci-dessus) Ma mère, ma sœur et moi devant la tombe de notre père en 2008.


Le 8 juin / La 8-an de junio

Donacoj de mia patrino al suferantoj
Mia patrino 93-jara, kiu loÄ is sola post la morto de mia patro, mortis la 19-an de majo. Åœia domo estas pli nova kaj granda, tial mi decidis translokiÄ i al Å ia domo. La problemo estis, kiamaniere forigi superfluajn aĵojn.

Dons de ma mère aux victimes
Ma mère de 93 ans, qui habitait seule après la mort de mon père, est décédée le 19 mai. Sa maison est plus récente et plus grande, c’est pourquoi j’ai décidé d’y emménager. Le problème est : comment se débarrasser des choses superflues.

Mi ekpensis donaci tiujn aĵojn al suferantoj en la regiono Toohoku. Mi telefonis al mia konato, aktivulo de Japana Komunista Partio. Li tuj vizitis min kun virino, kiu notis, kiujn ni povos donaci. Åœi telefonis al la filio de Komunista Partio en la urbo IÅ­anuma en la gubernio Mijagi por scii, kiujn oni bezonas, kaj antaÅ­hieraÅ­ venis al mi 5 virinoj, kiuj pakis manÄ ilarojn, kuirpotojn, tranĉilojn, komputilojn, bakujojn, vestaĵojn, kovrilojn ktp., kaj hieraÅ­ venis 5 viroj kun Å arÄ aÅ­to, kiuj portis fridujon, lavmaÅ inon kaj aliajn jampakitajn aĵojn en la aÅ­ton, kaj hodiaÅ­ tiuj aĵoj estis transportataj al IÅ­anuma.

J’ai pensé donner ces affaires aux victimes dans la région de Toohoku. J’ai téléphoné àune connaissance, militant du Parti Communiste Japonais. Il m’a tout de suite rendu visite avec une femme qui a noté quelles choses je pouvais donner. Elle a téléphoné àla filiale du Parti Communiste dans la ville de Iwanuma dans la province de Mijagi pour savoir de quelles choses on a besoin et avant-hier 5 femmes m’ont rendu visite : elles ont emballé couverts, casseroles, couteaux, ordinateurs, fours, vêtements, couvertures, etc. et hier 5 hommes sont venus avec un camion et ont emporté le réfrigérateur, la machine àlaver et autres choses déjàemballées et, aujourd’hui, tout cela a été transporté àIwanuma.

Ekde la komenco Japana Komunista Partio kolektas monon kaj sendas savotrupojn al la damaÄ ita regiono. Jam el mia urbo ne malmultaj iris al tiu urbo por helpi la loÄ antojn. Tion mi sciis pere de la organo de la partio, sed ĉifoja rapida kaj glata laboro de la partianoj estis surpriza. Certe mia patrino estas Ä oja, ke Å i povas helpi suferantojn tiamaniere. AnkaÅ­ mi, kaj mi adiaÅ­is kun granda dankemo al la ekiranta Å arÄ aÅ­to. Mi sentis kvazaÅ­ miaj gepatroj havus sian duan vivon en tiu urbo.

Depuis le début, le Parti Communiste Japonais collecte de l’argent et envoie des équipes de secours àla région sinistrée. Déjà, de ma ville, ils sont nombreux àêtre allés àcette ville pour aider les habitants. J’ai appris cela par l’organe du parti, mais le travail rapide et sans heurts des membres du parti cette fois-ci fut une surprise. Ma mère est certainement heureuse de pouvoir aider les victimes de cette façon. Moi aussi, et j’ai dit au revoir au camion qui partait avec une grande reconnaissance. Je ressentais comme si mes parents avaient une deuxième vie dans cette ville.

Mia patrino estis tre sana, pro kio mi povis libere agadi por Esperanto, vojaÄ ante al diversaj landoj. Åœi lernis Esperanton, kiam Å i estis juna kun mia patro. Åœi tre Å atis la francan kaj eĉ studis Ä in en Francio. Kiam Å i estis 89-jara, Å i relernis Esperanton per la koresponda kurso laÅ­ mia rekomendo. Åœi bone komprenas mian agadon kaj estis ideala patrino por mi.

Ma mère était en très bonne santé, c’est pourquoi je pouvais librement agir pour l’espéranto, en voyageant dans divers pays.. Elle avait appris l’espéranto quand elle était jeune, avec mon père. Elle aimait beaucoup le français et l’avait même étudié en France. À 89 ans, elle s’est remise àapprendre l’espéranto par le cours par correspondance, selon ma recommandation. Elle comprenait bien mon activité et fut une mère idéale pour moi.

Malbonega odoro

BaldaÅ­ venos varmega kaj humida japana somero. Mankos elektro, tial oni cerbumas, kiamaniere oni pasigu la someron sen klimatizilo. Sed en la damaÄ itaj regionoj aliaj, pli seriozaj problemoj okazas.
En kompanio NiÅ idate-reizoo, fridkompanio de fiÅ oj, oni finis forĵeti putrintajn fiÅ ojn kaj nun okupiÄ as pri la refunkciigo de fridujoj. En tiu tago la cunamo forprenis ĉiujn instalaĵojn kaj maÅ inojn novigitajn antaÅ­ 2 jaroj. 700 tunoj da friditaj sairoj kaj sepioj estis damaÄ itaj. (laÅ­ la ĵurnalo Asahi la 20-an de majo)
LaÅ­ la marbordo de Toohoku troviÄ as multaj fiÅ havenoj, do troviÄ as multaj kompanioj, kiuj konservas multkvanton da fiÅ oj. La cunamo detruis ĉiujn instalaĵojn, do fiÅ oj en la fridujoj estas disĵetitaj sur la teron aÅ­ en la maron, kaj baldaÅ­ putris. En bildoj en televido kaj en ĵurnaloj oni ne povas flari odoron, sed ĉiuj vizitantoj al la damaÄ itaj regionoj unuvoĉe diras : la odoro estas netolereble malbonega, simila al kadavra fetoro.

Une odeur nauséabonde

Bientôt arrivera l’été japonais très chaud et humide. L’électricité manquera, c’est pourquoi on réfléchit sur la manière de passer l’été sans climatiseur. Mais dans les régions sinistrées, d’autres problèmes plus sérieux existent.
À la compagnie Nishidate-reizoo, entreprise de congélation de poissons, on a fini de jeter les poissons pourris et on s’occupe maintenant de la remise en marche des congélateurs. Le jour du tsunami, toutes les installations et machines rénovées il y a 2 ans ont été emportées. 700 tonnes de sairas et seiches congelés ont été avariées (d’après le journal Asahi le 20 mai)
Le long de la côte de Toohoku se trouvent beaucoup de ports de pêche, c’est pourquoi il y a de nombreuses entreprises qui conservent une grande quantité de poisson. Le tsunami a détruit toutes les installations, les poissons des congélateurs ont alors été dispersés sur terre et dans la mer, et ont bientôt pourri. Sur des images àla télévision et dans les journaux, on ne peut sentir l’odeur mais tous les visiteurs des régions sinistrées le disent unanimement : l’odeur est très mauvaise, semblable àla puanteur d’un cadavre, c’est intenable.

Jen voĉoj de loÄ antoj :

1. Virino 60-jara, kiu loÄ as en rifuÄ ejo unu kilometron fore de la haveno : “Lastatempe la odoro estas tiel forta, ke ni ne povas sekigi lavataĵojn ekstere. Tamen ĉiuj klopodas restarigi la urbon, ni devas toleri Ä in†.
2. S-ino TomizaÅ­a Ikuko en infanvartejo : “Aperas multaj muÅ oj. Mi timas, ke muÅ oj damaÄ os sanon de la infanoj†.
3. S-ro Sugano Masakazu, prizorganto de la rifuÄ ejo : “Iuj suferas pro kapdoloro pro malbonega odoro. Ĉu ni povos vivi en ĉambroj kun fermitaj fenestroj ?â€
En la urbo Oohunato, en la tago de la cunamo estis konservitaj 15000 tunoj da fiÅ oj. Ekde aprilo oni komencis enterigi tiujn fiÅ ojn, sed pro manko de tereno kaj Å arÄ aÅ­toj la laboro estas ne glata kaj ankoraÅ­ restas 2000 tunoj. La urbo komencis distribui insekticidon.

Voici des paroles d’habitants :

1. Une femme de 60 ans qui habite dans un refuge àun kilomètre du port : “Ces derniers jours, l’odeur était si forte que je ne pouvais étendre le linge àl’extérieur. Malgré cela, tout le monde essaie de relancer la ville, nous devons (donc) le supporter†.
2. Mme Tomizawa Ikuko dans un jardin d’enfants : “Beaucoup de mouches sont apparues. J’ai peur qu’elles affectent la santé des enfants†.
3. Mr Sugano Masakazu qui s’occupe du refuge : “Des personnes souffrent de maux de tête àcause de l’odeur nauséabonde. Pouvons-nous vivre dans des pièces avec les fenêtres fermées ?â€
Dans la ville de Oohunato, le jour du tsunami, 15000 tonnes de poissons avaient été conservées. À partir d’avril, on a commencé àenterrer ces poissons mais, àcause du manque de terrain et de camions, le travail n’est pas facile et il reste encore 2000 tonnes. La ville a commencé àdistribuer de l’insecticide.

Venena koto
La tero estas kovrita per koto, miksaĵo de ĉiuspecaj materialoj inkludante dioksinon. Kiam estas seka tago, polvo flugadas. helpantoj el ekster la regiono Ä enerale uzas maskon, sed loÄ antoj kaj geknaboj malofte. Multaj tusas kaj iuj suferas pro pneÅ­monito.

Une boue empoisonnée
La terre est couverte de boue, mélange de matériaux de toutes sortes, y compris de dioxine. Quand le temps est sec, la poussière vole. Les aides venant d’autres régions utilisent généralement un masque, mais les habitants et les enfants rarement. Beaucoup toussent et certains souffrent de pneumonie.

Malbonhigiena
En iuj lokoj akvo ankoraÅ­ ne venas. En la urbo Rikuzen-Takada 40% de la familioj ne havas akvon. La loÄ antoj devas uzi provizorajn necesejojn. Volontuloj helpas purigi tiujn, sed oni timas, ke en varma somero gripo kaj toksiÄ o pro manÄ aĵoj disvastiÄ os.

Insalubre
Dans certains endroits, l’eau n’est pas encore revenue. Dans la ville de Rikuzen-Takada, 40% des familles n’ont pas l’eau. Les habitants doivent utiliser des toilettes provisoires. Des volontaires les aident àles nettoyer mais on craint que pendant la chaleur de l’été, la grippe et des intoxications alimentaires ne se répandent.


(message suivant : 11 juin)


- Espéranto-Angers -