Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Apprendre > Quelques exercices et solutions

Ekzercoj pri la dua leciono : la nova bluzo

Tradukitaj frazoj

- Le père donne de l’argent àson fils

La patro donas monon al sia filo.

- Quelle sorte de garçons tu aimes ?

Kiajn knabojn vi Å atas ?

- J’aime les garçons intéressants et propres.

Mi Å atas interesajn kaj purajn knabojn.

- Et toi, quelles sortes de filles tu aimes ?

Kaj vi, kiajn knabinojn vi Å atas ?

- J’aimes les filles grandes et belles.

Mi Å atas grandajn kaj belajn knabinojn.

- Le professeur est assis àson bureau. Il lit un livre.

La instruisto sidas antaÅ­ sia skribotablo. Li legas libron.

- Que fait l’élève ? Il apprend ses leçons.

Kion faras la lernanto ? Li lernas siajn lecionojn.

- Comment s’appelle cette fille ? Elle s’appelle Hélène.

Kiel nomiÄ as tiu knabino ? Åœi nomiÄ as Hélène.

- Je sais qu’elle a un frère qui s’appelle Jean.

Mi scias, ke Å i havas fraton, kiu nomiÄ as Jean.

- Je ne comprends pas le cours d’espéranto. Est-ce que je travaille bien entre les cours ?

Mi ne komprenas la esperantokurson. Ĉu mi bone laboras inter la kursoj ?

- Je suis assis sur un chaise verte.

Mi sidas sur verda seÄ o.

- Le professeur parle aux élèves de l’espéranto.

La instruisto parolas al la lernantoj pri esperanto.

- Qu’est-ce que c’est ? C’est une grande usine, qui a 260 travailleurs.

Kio estas tio ? Tio estas granda fabriko, kiu havas 260 laboristojn.

- Vois-tu cette maison blanche ? Oui, j’aimerais l’acheter.

Ĉu vi vidas tiun blankan domon ? Jes, mi Å atus aĉeti Ä in.

- Aujourd’hui, avec Helga, elle ira voir son amie.

HodiaÅ­, kun Helga, Å i iros vidi sian (Å ian) amikinon.

- Je demande àl’élève s’il a bien appris sa leçon.

Mi demandas al la lernanto, ĉu li bone lernis sian lecionon.

- Avec qui iras-tu au cours d’espéranto ?

Kun kiu vi iros al la esperantokurso ?

- Je ne sais pas : dans mon usine, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aller au cours.

Mi ne scias : en mia fabriko estas multe da homoj, kiuj Å atus iri al la kurso.

- Sais-tu comment faire pour plaire àune fille ?

Ĉu vi scias, kiel fari por plaĉi al knabino ?

- Oui, je lui parle de ce qu’elle aime.

Jes, mi parolas al Å i, pri tio, kion Å i Å atas.

- Quelles couleurs tu aimes ? le rouge et le bleu.

Kiujn kolorojn vi Å atas ? la ruÄ an kaj la bluan.

- Comment est ce livre ? il n’est pas intéressant.

Kia estas tiu libro ? Äœi ne estas interesa.

- Donne-moi de l’argent ! Je vais en ville pour acheter quatre livres.

Donu al mi monon ! Mi iras en la urbon por aĉeti kvar librojn.

- Cela me plairait que tu me demandes si je vais bien.

Tio plaĉus al mi, ke vi demandu al mi, ĉu mi bone fartas.

- Espéranto-Angers -