Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Ils l’ont utilisé > Correspondance du Japon > Messages novembre 2011

Le 17 novembre

(message précédent : 15 novembre)


La 17an de novembro

La marbordo de Sanriku estas tre bona fiÅ kaptejo, ĉar ĉi tie kolizias du grandaj marfluoj nomataj OjaÅ io kaj KuroÅ io, kaj pro tio multaj kaj diversaj fiÅ oj amasiÄ as en tiu maro. LaÅ­ la marbordo troviÄ as multaj malgrandaj golfoj, kiuj funkcias kiel vartejoj de fiÅ oj, ostroj, marherboj kaj markaÅ tanoj.

La côte de Sanriku est un excellent lieu de pêche car ici se rencontrent deux grands courants marin appelés Ojashio kaj Kuroshio, et c’est pourquoi de nombreux poissons divers s’amassent dans cette mer. Le long de la côte se trouvent de nombreux petits golfes qui fonctionnent comme des élevages de poissons, huîtres, plantes marines et châtaignes de mer.

Venis al la retejo de esperantistoj suba mesaÄ o el HiroÅ ima, temante pri ostro.

Sur le site d’espéranto est arrivé, ci-dessous, un message d’Hiroshima, àpropos d’huîtres.

Pasis sezono de kongresoj landa kaj lokaj, kaj venis vintro, sezono de ostroj en Hirosima. Komence ostro kostis 1.5 oble ol en la lastaj jaroj pro manko de livero el marbordoj de la provinco detruita en 3.11. Oni ne volas multe aĉeti tro kostan, kaj nun Ä i kostas ordinare, nome 230 enojn por 100 gramoj.
Ni geedzoj veturis unu horon al marbordo, kaj ĉe fiÅ ista vilaÄ o aĉetis ostrojn kvante, kaj hejme kuiris ilin por gasto la 13an de novembro. Li, la unua en 2011 post 3.11, frandis pladon da ostro fritita kun ajlo kaj butero, kaj en la sekvanta nokto, horojn post vespermanÄ o, kaĉon de ostroj kun iom da legomo kaj duonkuirita ovo.

La saison des congrès, national et locaux, est passée, et l’hiver est arrivé, saison des huîtres àHiroshima. Au début, une huître coà»tait 1,5 fois plus que ces dernières années àcause d’un manque de livraison en provenance des côtes de la province sinistrée en mars 2011. On ne veut pas beaucoup acheter trop cher, et maintenant elle coà»te comme d’ordinaire, soit 230 yens pour 100 grammes.
Nous - des couples -, avons voyagé une heure vers la côte et, dans un village de pêcheurs, nous avons acheté des huîtres en quantité, et nous les avons cuites chez nous pour un hôte le 13 novembre. Lui, le premier après mars 2011, a savouré un plat d’huîtres frites avec de l’ail et du beurre et, la nuit suivante, des heures après le dîner, une friture d’huîtres avec un peu de légumes et un Å“uf àmoitié cuit.

HiroÅ ima ja estas fama pro bongustaj ostroj, sed ankaÅ­ estas fama la marborda regiono de Toohoku, tamen Ä i estis damaÄ ita severe de la cunamo. HodiaÅ­ mi raportos, kiamaniere oni klopodas releviÄ i el tiu malfacilego.

Hiroshima est certes célèbre pour ses huîtres délicieuses, mais la région côtière de Toohoku est également renommée, cependant, elle a été sévèrement endommagée par le tsunami. Aujourd’hui je parlerai de quelle manière on s’efforce de se relever de cette grande difficulté.

Projekto “Savu ostrojn de Sanrikuâ€
Tuj post la cunamo jam komenciÄ is diversaj savoprojektoj por kaj de fiÅ istoj. Unu el ili estas projekto “Savu ostrojn de Sanriku†. Oni varbis mondonacantojn kaj per tiu donacita mono oni aĉetos ostroidojn kaj aliajn ekipaĵojn. Kaj la mondonacintoj ricevos ostrojn, kiam la fiÅ istoj sukcese rekomencos fiÅ kaptadon kaj ostrovartadon.
Tiun projekton fondis s-ro Saitoo Hiroaki 47-jara, loÄ anta en la urbo Sendai, fine de marto, kiu posedas interret-vendejon “Bongustaj ostroj†. Per tiu projekto li volas danki al la ostrovartistoj, kiuj liveris bongustajn ostrojn al lia vendejo. Li jam varbis 7000 mondonacintojn.
La mondonacintoj devas atendi pli ol tri jarojn Ä is ili ricevos ostrojn, sed tio estas bona, ĉar dum tiuj jaroj ili neniam forgesos la klopodojn de la fiÅ kaptistoj en Sanriku. En lia retejo venis multaj voĉoj kiel la jena :
“Por helpi fiÅ istojn Ä is ilia releviÄ o, mi aliÄ is al via projekto. Mi atendas la alvenon de ostroj 3 jarojn, 5 jaroj kaj eĉ pli†. Mondonacinto ricevos po 20 ostrojn kontraÅ­ la mondonaco de 10000 enoj (1000 eÅ­roj).
(La 22an de majo, la ĵurnalo Jomiuri)

Projet “Sauvez des huîtres de Sanrikuâ€
Aussitôt après le tsunami avaient déjàcommencé divers projets de sauvetage pour et par des pêcheurs. L’un d’eux est le projet “Sauvez des huîtres de Sanriku†. On a cherché des donateurs et, par cet argent donné, on achètera des naissins et d’autres équipements. Et les donateurs recevront des huîtres quand les pêcheurs auront recommencé la pêche et la culture avec succès.
Ce projet a été fondé par Mr Saitoo Hiroaki, 47 ans, habitant dans la ville de Sendai, àla fin du mois de mars, propriétaire du site de commerce “Des huîtres savoureuses†. Avec ce projet, il veut remercier les producteurs d’huîtres qui livrent des huîtres délicieuses àsa boutique. Il a déjàrecruté 7000 donateurs.
La donateurs doivent attendre plus de 3 ans jusqu’àce qu’ils reçoivent des huîtres, mais c’est bien car pendant ces années, ils n’oublieront jamais les efforts des pêcheurs de Sanriku. Sur son site sont parus de nombreux messages tels que ceux-ci :
“Pour aider les pêcheurs jusqu’àce qu’ils se relèvent, j’ai adhéré àvotre projet. J’attendrai la réception des huîtres pendant 3 ans, 5 ans et même plus†. Un donateur recevra 20 huîtres contre un don de 10000 yens (100 euros).
(Le 22 mai, journal Jomiuri)

Filo revenos al sia patro por ostroj
Ostro-vartisto s-ro Satoo Tomio 75-jara en la urbo Oofunato, la gubernio Iŭate, perdis ĉion pro la cunamo, kaj decidis ĉesi la laboron.
Lia filo TakaÅ i laboranta en transporta kompanio en la urbo Jokohamo jam antaÅ­ la cunamo decidis reveni al sia patro por kune labori por ostroj, ĉesonte sian laboron. Sed la situacio tute Å anÄ iÄ is. S-ro Satoo diris al sia filo ne ĉesi laboron en Jokohamo. Poste la filo ofte vizitis siajn gepatrojn kaj rekomendis, ke ili translokiÄ u al Jokohamo, sed ili hezitis.
En junio TakaÅ i diris al siaj gapatroj, ke li volas eduki siajn gefilojn en sia hejmurbo. S-ro Satoo kun Ä ojo sed kun iom da hezitado akceptis lian proponon. TakaÅ i kun siaj edzino kaj du gefiloj venos al siaj gepatroj, kiam li havos perspektivon pri la rekomenciÄ o de ostro-vartado.
Nun s-ro Satoo partoprenas en la laboro por forigi rubaĵojn el la maro por rekomenci planti marherbojn en aÅ­tuno. Li diras : “Mi jam laboris 50 jarojn por ostroj. Krome mia filo revenos kun siaj familianoj, do mi neniam malvenkos†.
(La 16an de septembro, la ĵurnalo Mainiĉi)

Un fils va revenir vers son père pour des huîtres
Le producteur d’huîtres Mr Satoo Tomio, 75 ans, dans la ville d’Oofunato, province de Iwate, a tout perdu àcause du tsunami et a décidé d’arrêter son travail.
Son fils Takashi, travaillant dans une compagnie de transport dans la ville de Yokohama, déjàavant le tsunami, avait décidé de revenir vers son père pour travailler ensemble dans les huîtres, cessant son travail. Mais la situation a complètement changé. Mr Satoo a dit àson fils de ne pas abandonner son travail àYokohama. Ensuite, le fils a souvent visité ses parents et a conseillé qu’ils déménagent àYokohama mais ils hésitaient.
En juin, Takashi a dit àses parents qu’il veut éduquer son garçon et sa fille dans sa ville natale. Mr Satoo, avec joie et avec un peu d’hésitation, a accepté sa proposition. Takashi avec sa femme, son garçon et sa fille, est venu àses parents, quand il a eu la perspective d’un redémarrage de la production d’huîtres.
Maintenant, Mr Satoo participe au travail pour enlever les déchets de la mer pour recommencer àplanter des plantes marines en automne. Il dit : “J’ai déjàtravaillé 50 ans pour les huîtres. En outre, mon fils va revenir avec sa famille, donc je n’échouerai jamais†.
(Le 16 septembre, journal Mainichi)

LOUIS VUITTON helpas japanajn ostrojn
Sur la maro de Kesennuma en la gubernio Mijagi vidiÄ as pli ol 30 flosoj por ostro-vartado kaj sube kreskas ostroidoj. “Post la cunamo ne troviÄ is kreskaĵoj en la maro, sed ili rapide revivis. En la venonta printempo ni povos manÄ i malgrandajn ostrojn†, diras s-ro Hatakejama Åœigeacu 68-jara. Lia instalaÄ o por ostroj estis tute detruita en la cunamo kaj ankaÅ­ la Å ipoj kaj flosoj estis perditaj. En lia distriko troviÄ is 52 domoj, el kiuj 44 malaperis. Povas esti, ke 30% de la ostrovartistoj en la vilaÄ o ĉesos labori. Li estas eseisto, kiu gvidis la projekton “Arbaro estas amikino de la maro†.
Li iniciatis tiun projekton antaÅ­ 25 jaroj, post kiam li vizitis Francion. Tie li vidis la fekundan maron, kaj rimarkis, ke arbaroj donacas nutroriĉan akvon al la maro, do por produkti bonajn ostrojn, oni unue devas planti arbojn en arbaroj. Tiam la fiÅ istoj suferis pro malriĉa ostroprodukto pro “ruÄ iÄ anta†maro.
Unu monaton post la katastrofo venis helpomono de LOUIS VUITTON al li. AntaÅ­ 40-kelkaj jaroj ostroj mortadis pro viruso en la maro de Bretonio, Francio. Tiutempe ostrovartistoj en la gubernio Mijagi sendis 750 milionojn da enoj da ostroidoj, nome 3360 tunojn al Francio kaj savis la industrion. Patrick Louis Vuitton, la nuna prezidanto, diras : “Kompreneble mi bone memoras la bonkorecon de japanoj. Krome ĉiuj miaj familianoj tre Å atas ostrojn†.
S-ro Hatakejama sendis al li invitilon al sia hejmo, kaj tiu volonte akcetis Ä in, dirante : “Mi vizitos vin, kunportante mian Å atatan tranĉilon†.
(la 9an de oktobro, la ĵurnalo Sankei)

Louis Vuitton aide les huîtres japonaises
Sur la mer de Kesennuma, préfecture de Mijagi, on voit plus de 30 flotteurs pour la culture d’huîtres et dessous croissent des naissains. “Après le tsunami, il n’y avait pas de plantes dans la mer mais elles ont rapidement repris vie. Au printemps prochain, nous pourrons manger des petites huîtres†, dit Mr Hatakejama Shigeacu, 68 ans. Son installation àhuîtres a été entièrement détruite dans le tsunami et aussi les bateaux et flotteurs ont été perdus. Dans son district se trouvaient 52 maisons parmi lesquelles 44 ont disparu. Il se peut que 30% des producteurs d’huîtres du village arrêtent de travailler. Il est un essayiste qui dirige le projet “Une forêt est amie de la mer†.
Il a lancé ce projet il y a 25 ans après avoir visité la France. Il y a vu la mer fertile et a remarqué que des forêts donnent àla mer de l’eau riche en nutriments, donc pour produire de bonnes huîtres, on doit d’abord planter des arbres dans des forêts. Les pêcheurs souffraient alors d’une pauvre production d’huîtres àcause d’une mer qui “rougissait†.
Un mois après la catastrophe, une aide financière de Louis Vuitton lui est parvenu. Il y a environ 40 ans, des huîtres mouraient en nombre àcause d’un virus dans la mer bretonne, en France. À cette époque, des cultivateurs d’huîtres de la préfecture de Mijagi avaient envoyé pour 750 millions de yens de naissains, c’est-à-dire 3360 tonnes àla France et avaient sauvé cette industrie. Patrick Louis Vuitton, le président actuel, dit : “Bien sà»r, je me souviens bien du bon cÅ“ur des Japonais. En outre, toute ma famille aime beaucoup les huîtres†.
Mr Hatakejama l’a invité chez lui, et il a volontiers accepté, en disant : “Je vous rendrai visite, en emportant mon couteau préféré†.
(le 9 octobre, journal Sankei)


(message suivant : 22 novembre)


- Espéranto-Angers -