Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Ils l’ont utilisé > Correspondance du Japon > Messages août 2011

Le 16 août

(message précédent : 15 août)
(rapide traduction ; le texte, en espéranto seulement, se trouve sur le site de SAT : ici)


(ĉi-supra bildo) Post la laboro laboristoj kolektiĝis en la salonon de la centralo.

(image ci-dessus) Après le travail, les travailleurs se sont réunis dans la hall de la centrale.


Le 16 août / La 16-an de aŭgusto

Longe mi volis skribi pri la situacio de laboristoj en la nukleaj centraloj, sed tempomanko malhelpis min. La 13an de aŭgusto aperis redakcia artikolo pri tiu temo en la ĵurnalo Akahata (ĵurnalo de Japana Komunista Partio), kaj mi trovis ĝin tre bona, tial anstataŭ mia verkota aritikolo, mi tradukos ĝin.

Depuis longtemps, je voulais écrire sur la situation des travailleurs dans les centrales nucléaires, mais le manque de temps m’en a empêché. Le 13 août est paru sur ce thème un article de la rédaction du journal Akahata (journal du Parti Communiste Japonais), et je l’ai trouvé très bon, c’est pourquoi, au lieu d’un article écrit de ma main plus tard, je traduis celui-ci.

Oni ne povos regi la reaktorojn per “forĵetebla laboro”

Jam 5 monatoj pasis post la akcidento en la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima de la Elektro Kompanio Tokio (TEPCO). En la tereno oni trovis lokojn treege malpurigitaj per radioaktiveco kaj krome oni havas multajn aliajn malfacilaĵojn, tial la laboro por renormaligi la reaktorojn estas treege malfacila.
Laboro en tia radioaktivigita stato povos kaŭzi al tieajn laboristojn malsanon akutan aŭ aperontan post longe. Al laboristoj, kiuj ricevis pli da radioaktiveco ol la normo difinita en la Leĝo pri laborista sano, estas malpermesite plu labori. Se oni ne povus aranĝi ĝustan kontrolsistemon pri la sano de la laboristoj, regi la reaktorojn mem fariĝus pli malfacile.

On ne peut pas maîtriser les réacteurs avec du “travail jetable”

Déjà 5 mois ont passé depuis l’accident à la centrale nucléaire n°1 de Fukushima, de la Compagnie d’Électricité Tokio (TEPCO). Sur le terrain, on a trouvé des endroits extrêmement pollués par la radioactivité et, en outre, on a beaucoup d’autres difficultés, c’est pourquoi le travail pour faire revenir les réacteurs à une situation normale est extrêmement difficile.
Travailler dans un endroit radioactif peut causer aux travailleurs un mal qui va évoluer rapidement ou bien qui se manifestera longtemps après. Aux travailleurs qui ont reçu plus de radioactivité que la norme définie par la Loi sur la santé des travailleurs, il est interdit de continuer à travailler. Si on ne pouvait établir un système de contrôle exact sur la santé des travailleurs, maîtriser les réacteurs deviendrait plus difficile.

Viktimoj estas jam kalkulitaj

Ekde la komenco nukleaj centraloj estas administrataj en nenormala strukturo, nome, administrataj de malmultaj funkciuloj de la elektraj kompanioj kaj multegaj laboristoj dungitaj de subkontraktaj kompanioj. Antaŭ la akcidento en la nuklea centralo n-ro 1, sub 1000 funkciuloj de TEPCO, pli ol 9000 laboristoj laboris.
Dum la reaktoroj estas en la normala funkciado, oni ne bezonas tiom multe da laboristoj, ĉar oni povas kontroli la reaktoron kaj la sistemon en la centra oficejo, sed kiam oni faras regulan ekzamenon ĉiun 13an monaton, oni bezonas multajn laboristojn. Por tio oni kolektas portempajn laboristojn. Ĉefe tiuj laboristoj faras danĝerajn laborojn kiel kontrolon kaj riparadon de la mezuriloj kaj tuboj kaj forĵetadon de akumulita radioaktiva koto en la reaktoroj.

Les victimes sont déjà comptées

Depuis le début, les centrales nucléaires sont gérées par une structure inhabituelle, à savoir, administrées par de nombreux employés des compagnies d’électricité et par de nombreux travailleurs employés par des compagnies sous contrat. Avant l’accident dans la centrale nucléaire n°1, sous 1000 employés de TEPCO, plus de 9000 personnes travaillaient.
Quand les réacteurs fonctionnent normalement, on n’a pas besoin de tant de travailleurs car on peut contrôler le réacteur et le système depuis le PC central, mais quand on procède régulièrement à une visite de la centrale, tous les 13 mois, on a besoin de beaucoup de travailleurs. Pour cela, on recrute des travailleurs intérimaires. Principalement, ces travailleurs font des travaux dangereux comme le contrôle et la réparation des instruments de mesures et des tubes, et le nettoyage de la boue radioactive accumulée dans les réacteurs.

En la simpozio organizita de la Ligo de advokatoj, s-ro Ŭatanabe Hirojuki, membro de la asembleo de la urbo Iŭaki en la gubernio Fukuŝima, najbara urbo de la centralo, kaj apartenanta al Komunista Partio, klarigis la situacion de tiuj laboristoj :
TEPCO pagas po 50000 100000 enojn (500 1000 eŭrojn) por la unutaga laboro por unu laboristo, sed inter TEPCO kaj la kompanio, kiu dungas tiujn laboristojn, troviĝas kelkaj perantaj kompanioj, kiuj respektive enpoŝigas parton de la pagita mono, tiel ke la laboristoj ĉe la fino de tiu kompania ĉeno ricevas nur 6500 12000 enojn (65 120 eŭrojn). Ili plendas : “Eĉ ni laboras en tre severa kondiĉo en radioaktiveco, oni donas al ni neniun kompenson”.

Durant le symposium organisé par la Ligue des avocats, Mr Watanabe Hirojuki, membre de l’assemblée de la ville d’Iwaki dans la province de Fukushima, ville voisine de la centrale, et membre du Parti Communiste, a expliqué la situation de ces travailleurs :
À un travailleur, TEPCO paie de 50000 à 100000 yens (500 à 1000 euros) pour une journée de travail, mais entre TEPCO et la compagnie qui emploie ces travailleurs, il y a quelques compagnies intermédiaires qui empochent respectivement une partie de la somme payée, si bien que les travailleurs à la fin de cette chaîne de compagnies reçoivent seulement de 6500 à 12000 yens (65 à 120 euros). Ils se plaignent : “On travaille même dans de sévères conditions de radioactivité, on ne nous donne aucune compensation”.

Eĉ nun TEPCO kolektas laboristojn kaj laborigas ilin sammaniere kiel antaŭ la akcidento. La 24an de marto pluraj laboristoj estas eksponataj al radioaktiveco pli ol la normo en la subtera flako. TEPCO estis ordoninta la laboristojn eniri en tiun lokon, ne mezurinte anticipe la kvanton de radioaktiveco tie kaj ne atentigante al ili danĝeron de tiu laboro. Ĝi ne konsideris la sekurecon de laboristoj tiel grava.
Post la akcidento, la registaro plialtigis la limon de eksponiĝo de laboristoj okaze de la urĝa situacio. Ĝi celas esceptigi Fukuŝima-on el la Leĝo pri laborista sano, pretekstante la mankon de inĝenieroj kaj laboristoj.
Post la akcidento multaj laboristoj eksponiĝis al radioaktiveco, sed oni tre malrapide esploras pri la enkorpa eksponiĝo. Troviĝas pli ol 500 kompanioj, kiuj intervenas en la dungado de laboristoj, tial TEPCO ne havas sufiĉan informon pri la laboristoj. 144 laboristoj malaperis, kaj pli ol 800 laboristoj ne havas ŝancon ekzameni sin pri eksponiĝo. Vere ili estas forĵeteblaj laboristoj.

Même maintenant, TEPCO recrute des travailleurs et les fait travailler de la même manière qu’avant l’accident. Le 24 mars, plusieurs travailleurs ont été exposés à une radioactivité supérieure à la normale dans la nappe souterraine. TEPCO avait ordonné à ces travailleurs d’entrer dans cet endroit, sans mesurer auparavant la radioactivité du lieu et en ne les avertissant pas du danger de ce travail. La compagnie ne considère pas la sécurité des travailleurs comme importante.
Après l’accident, le gouvernement a relevé la limite d’exposition des travailleurs en cas de situation urgente. Il avait pour but de faire de Fukushima une exception à la Loi sur la santé des travailleurs, en prétextant le manque d’ingénieurs et de travailleurs.
Après l’accident, de nombreux travailleurs ont été exposés à la radioactivité mais on a très lentement procédé à des examens sur l’exposition corporelle. Il y a plus de 500 compagnies qui interviennent dans le recrutement de travailleurs, c’est pourquoi TEPCO ne possède pas d’informations suffisantes sur ces derniers. 144 travailleurs ont disparu et plus de 800 n’ont pas n’ont pas eu la chance de faire contrôler leur taux d’exposition. Vraiment, ce sont des travailleurs jetables.

Ĝis la malkonstruo de la reaktoroj, oni establu certan sistemon

Por la malkonstruo de reaktoroj, oni bezonas multe da tempo kaj multe da inĝenieroj kaj laboristoj. En la tuta Japanio estas mankantaj tiuj laboristoj, do la registaro kaj TEPCO establu certan sistemon.
Neniam manku ekzameno de eksponiĝo pri ĉiuj laboristoj, plibonigo de laborkondiĉaro sen ekspluato de perulaj kompanioj, kuracado kaj kompenso de eksponataj laboristoj. Estas ne permesebla la sabotado de TEPCO. La devo de la registaro estas devigi TEPCOn teni la laborkondiĉaron bona kaj atenti sekurecon kaj sanon por laboristoj. (Fino)

Jusqu’au démantèlement des réacteurs, qu’on établisse un système sûr

Pour le démantèlement des réacteurs, on a besoin de beaucoup de temps et de beaucoup d’ingénieurs et de travailleurs. Dans le Japon tout entier, il manque de tels travailleurs, donc le gouvernement et TEPCO doivent établir un système sûr.
Un contrôle de l’exposition de tous les travailleurs ne doit jamais être omis, une amélioration des conditions de travail sans exploitation par des compagnies intermédiaires, traitement et compensation des travailleurs exposés. Le sabotage de TEPCO n’est pas admissible. Le devoir du gouvernement est d’obliger TEPCO à maintenir de bonnes conditions de travail et à veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs. (Fin)

Mi iom aldonas.
Estas malfacile varbi homojn al la danĝera laboro en nukleaj centraloj, tial dubindaj homoj kaj kompanioj kaŝite petitaj de elektraj kompanioj varbas homojn en malriĉulaj kvartaloj en grandaj urboj kiel Tokio kaj Osako. La frapfrazo estas “Vi povas gajni monon por kelkminuta laboro tage”. Tio estas vera. Laboristoj en nukleaj centraloj ope laboras, portante mezurilon pri radioaktiveco, kaj eniras en iun lokon. Se la mezurilo alarmas post 3 minutoj, tio estas la fino de tiutaga laboro. Tiamaniere laboristoj laboras ĝis la kvanto de eksponiĝo atingos la limon. Eble TEPCO pagas al tiuj iom da kompenso kiel larmo-monon (namida-kin en la japana lingvo) kaj forpelas ilin. Kion ili povos fari ? Ili estos senlaboruloj, kaj certe volas labori en alia nuklea centralo. En tiu okazo, se iliaj nomoj estas jam informitaj al aliaj centraloj, ili ne rajtas labori, tial ili volas labori pseudonime, por ke ili povu denove labori en alia centralo. Mi supozas, ke tiuj malaperintoj el Fukuŝima certe laboras en alia centralo, denove pseudonime. Atomenergia produkto de elektro dependas de tia nigra, neĝusta bazo, subpremante homajn rajtojn de malriĉaj homoj.

J’en écris un peu plus.
Il est difficile de recruter des personnes pour le travail dangereux dans des centrales nucléaires, c’est pourquoi des personnes et compagnies douteuses, en cachette, à la demande des compagnies d’électricité, recrutent des personnes dans des quartiers pauvres de grandes villes telles que Tōkyō et Ōsaka. Le slogan est “Vous pouvez gagner de l’argent pour quelques minutes de travail par jour”. C’est vrai. Les travailleurs dans les centrales nucléaires travaillent en groupe, en portant un compteur de radioactivité, et ils entrent dans un certain lieu. Si le compteur sonne 3 minutes après, c’est la fin du travail de la journée. De cette manière, les travailleurs travaillent jusqu’à ce que la quantité d’exposition ait atteint la limite. Peut-être que TEPCO leur paie une petite compensation comme “l’argent des larmes” (namida-kin en japonais) et les renvoie. Que pourront-ils faire ? Ils sont sans travail et veulent certainement travailler dans une autre centrale nucléaire. Dans ce cas, si leurs noms ont déjà été transmis à d’autres centrales, ils n’ont pas le droit de travailler, c’est pourquoi ils essaient sous un autre nom, pour pouvoir travailler dans une autre centrale. Je suppose que ces disparus de Fukushima travaillent certainement dans une autre centrale, à nouveau sous un pseudonyme. La production nucléaire d’électricité dépend de cette base obscure, incorrecte, opprimant les droits humains des pauvres.


(message suivant : 17 août)


- Espéranto-Angers -