Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Ils l’ont utilisé > Correspondance du Japon > Messages aoà»t 2011

Le 16 aoà»t

(message précédent : 15 aoà»t)
(rapide traduction ; le texte, en espéranto seulement, se trouve sur le site de SAT : ici)


(ĉi-supra bildo) Post la laboro laboristoj kolektiÄ is en la salonon de la centralo.

(image ci-dessus) Après le travail, les travailleurs se sont réunis dans la hall de la centrale.


Le 16 aoà»t / La 16-an de aÅ­gusto

Longe mi volis skribi pri la situacio de laboristoj en la nukleaj centraloj, sed tempomanko malhelpis min. La 13an de aÅ­gusto aperis redakcia artikolo pri tiu temo en la ĵurnalo Akahata (ĵurnalo de Japana Komunista Partio), kaj mi trovis Ä in tre bona, tial anstataÅ­ mia verkota aritikolo, mi tradukos Ä in.

Depuis longtemps, je voulais écrire sur la situation des travailleurs dans les centrales nucléaires, mais le manque de temps m’en a empêché. Le 13 aoà»t est paru sur ce thème un article de la rédaction du journal Akahata (journal du Parti Communiste Japonais), et je l’ai trouvé très bon, c’est pourquoi, au lieu d’un article écrit de ma main plus tard, je traduis celui-ci.

Oni ne povos regi la reaktorojn per “forĵetebla laboroâ€

Jam 5 monatoj pasis post la akcidento en la nuklea centralo n-ro 1 de FukuŠima de la Elektro Kompanio Tokio (TEPCO). En la tereno oni trovis lokojn treege malpurigitaj per radioaktiveco kaj krome oni havas multajn aliajn malfacilaĵojn, tial la laboro por renormaligi la reaktorojn estas treege malfacila.
Laboro en tia radioaktivigita stato povos kaÅ­zi al tieajn laboristojn malsanon akutan aÅ­ aperontan post longe. Al laboristoj, kiuj ricevis pli da radioaktiveco ol la normo difinita en la LeÄ o pri laborista sano, estas malpermesite plu labori. Se oni ne povus aranÄ i Ä ustan kontrolsistemon pri la sano de la laboristoj, regi la reaktorojn mem fariÄ us pli malfacile.

On ne peut pas maîtriser les réacteurs avec du “travail jetableâ€

Déjà5 mois ont passé depuis l’accident àla centrale nucléaire n°1 de Fukushima, de la Compagnie d’Électricité Tokio (TEPCO). Sur le terrain, on a trouvé des endroits extrêmement pollués par la radioactivité et, en outre, on a beaucoup d’autres difficultés, c’est pourquoi le travail pour faire revenir les réacteurs àune situation normale est extrêmement difficile.
Travailler dans un endroit radioactif peut causer aux travailleurs un mal qui va évoluer rapidement ou bien qui se manifestera longtemps après. Aux travailleurs qui ont reçu plus de radioactivité que la norme définie par la Loi sur la santé des travailleurs, il est interdit de continuer àtravailler. Si on ne pouvait établir un système de contrôle exact sur la santé des travailleurs, maîtriser les réacteurs deviendrait plus difficile.

Viktimoj estas jam kalkulitaj

Ekde la komenco nukleaj centraloj estas administrataj en nenormala strukturo, nome, administrataj de malmultaj funkciuloj de la elektraj kompanioj kaj multegaj laboristoj dungitaj de subkontraktaj kompanioj. AntaÅ­ la akcidento en la nuklea centralo n-ro 1, sub 1000 funkciuloj de TEPCO, pli ol 9000 laboristoj laboris.
Dum la reaktoroj estas en la normala funkciado, oni ne bezonas tiom multe da laboristoj, ĉar oni povas kontroli la reaktoron kaj la sistemon en la centra oficejo, sed kiam oni faras regulan ekzamenon ĉiun 13an monaton, oni bezonas multajn laboristojn. Por tio oni kolektas portempajn laboristojn. Ĉefe tiuj laboristoj faras danÄ erajn laborojn kiel kontrolon kaj riparadon de la mezuriloj kaj tuboj kaj forĵetadon de akumulita radioaktiva koto en la reaktoroj.

Les victimes sont déjàcomptées

Depuis le début, les centrales nucléaires sont gérées par une structure inhabituelle, àsavoir, administrées par de nombreux employés des compagnies d’électricité et par de nombreux travailleurs employés par des compagnies sous contrat. Avant l’accident dans la centrale nucléaire n°1, sous 1000 employés de TEPCO, plus de 9000 personnes travaillaient.
Quand les réacteurs fonctionnent normalement, on n’a pas besoin de tant de travailleurs car on peut contrôler le réacteur et le système depuis le PC central, mais quand on procède régulièrement àune visite de la centrale, tous les 13 mois, on a besoin de beaucoup de travailleurs. Pour cela, on recrute des travailleurs intérimaires. Principalement, ces travailleurs font des travaux dangereux comme le contrôle et la réparation des instruments de mesures et des tubes, et le nettoyage de la boue radioactive accumulée dans les réacteurs.

En la simpozio organizita de la Ligo de advokatoj, s-ro Ŭatanabe Hirojuki, membro de la asembleo de la urbo IÅ­aki en la gubernio FukuÅ ima, najbara urbo de la centralo, kaj apartenanta al Komunista Partio, klarigis la situacion de tiuj laboristoj :
TEPCO pagas po 50000 100000 enojn (500 1000 eÅ­rojn) por la unutaga laboro por unu laboristo, sed inter TEPCO kaj la kompanio, kiu dungas tiujn laboristojn, troviÄ as kelkaj perantaj kompanioj, kiuj respektive enpoÅ igas parton de la pagita mono, tiel ke la laboristoj ĉe la fino de tiu kompania ĉeno ricevas nur 6500 12000 enojn (65 120 eÅ­rojn). Ili plendas : “Eĉ ni laboras en tre severa kondiĉo en radioaktiveco, oni donas al ni neniun kompenson†.

Durant le symposium organisé par la Ligue des avocats, Mr Watanabe Hirojuki, membre de l’assemblée de la ville d’Iwaki dans la province de Fukushima, ville voisine de la centrale, et membre du Parti Communiste, a expliqué la situation de ces travailleurs :
À un travailleur, TEPCO paie de 50000 à100000 yens (500 à1000 euros) pour une journée de travail, mais entre TEPCO et la compagnie qui emploie ces travailleurs, il y a quelques compagnies intermédiaires qui empochent respectivement une partie de la somme payée, si bien que les travailleurs àla fin de cette chaîne de compagnies reçoivent seulement de 6500 à12000 yens (65 à120 euros). Ils se plaignent : “On travaille même dans de sévères conditions de radioactivité, on ne nous donne aucune compensation†.

Eĉ nun TEPCO kolektas laboristojn kaj laborigas ilin sammaniere kiel antaÅ­ la akcidento. La 24an de marto pluraj laboristoj estas eksponataj al radioaktiveco pli ol la normo en la subtera flako. TEPCO estis ordoninta la laboristojn eniri en tiun lokon, ne mezurinte anticipe la kvanton de radioaktiveco tie kaj ne atentigante al ili danÄ eron de tiu laboro. Äœi ne konsideris la sekurecon de laboristoj tiel grava.
Post la akcidento, la registaro plialtigis la limon de eksponiÄ o de laboristoj okaze de la urÄ a situacio. Äœi celas esceptigi FukuÅ ima-on el la LeÄ o pri laborista sano, pretekstante la mankon de inÄ enieroj kaj laboristoj.
Post la akcidento multaj laboristoj eksponiÄ is al radioaktiveco, sed oni tre malrapide esploras pri la enkorpa eksponiÄ o. TroviÄ as pli ol 500 kompanioj, kiuj intervenas en la dungado de laboristoj, tial TEPCO ne havas sufiĉan informon pri la laboristoj. 144 laboristoj malaperis, kaj pli ol 800 laboristoj ne havas Å ancon ekzameni sin pri eksponiÄ o. Vere ili estas forĵeteblaj laboristoj.

Même maintenant, TEPCO recrute des travailleurs et les fait travailler de la même manière qu’avant l’accident. Le 24 mars, plusieurs travailleurs ont été exposés àune radioactivité supérieure àla normale dans la nappe souterraine. TEPCO avait ordonné àces travailleurs d’entrer dans cet endroit, sans mesurer auparavant la radioactivité du lieu et en ne les avertissant pas du danger de ce travail. La compagnie ne considère pas la sécurité des travailleurs comme importante.
Après l’accident, le gouvernement a relevé la limite d’exposition des travailleurs en cas de situation urgente. Il avait pour but de faire de Fukushima une exception àla Loi sur la santé des travailleurs, en prétextant le manque d’ingénieurs et de travailleurs.
Après l’accident, de nombreux travailleurs ont été exposés àla radioactivité mais on a très lentement procédé àdes examens sur l’exposition corporelle. Il y a plus de 500 compagnies qui interviennent dans le recrutement de travailleurs, c’est pourquoi TEPCO ne possède pas d’informations suffisantes sur ces derniers. 144 travailleurs ont disparu et plus de 800 n’ont pas n’ont pas eu la chance de faire contrôler leur taux d’exposition. Vraiment, ce sont des travailleurs jetables.

Äœis la malkonstruo de la reaktoroj, oni establu certan sistemon

Por la malkonstruo de reaktoroj, oni bezonas multe da tempo kaj multe da inÄ enieroj kaj laboristoj. En la tuta Japanio estas mankantaj tiuj laboristoj, do la registaro kaj TEPCO establu certan sistemon.
Neniam manku ekzameno de eksponiÄ o pri ĉiuj laboristoj, plibonigo de laborkondiĉaro sen ekspluato de perulaj kompanioj, kuracado kaj kompenso de eksponataj laboristoj. Estas ne permesebla la sabotado de TEPCO. La devo de la registaro estas devigi TEPCOn teni la laborkondiĉaron bona kaj atenti sekurecon kaj sanon por laboristoj. (Fino)

Jusqu’au démantèlement des réacteurs, qu’on établisse un système sà»r

Pour le démantèlement des réacteurs, on a besoin de beaucoup de temps et de beaucoup d’ingénieurs et de travailleurs. Dans le Japon tout entier, il manque de tels travailleurs, donc le gouvernement et TEPCO doivent établir un système sà»r.
Un contrôle de l’exposition de tous les travailleurs ne doit jamais être omis, une amélioration des conditions de travail sans exploitation par des compagnies intermédiaires, traitement et compensation des travailleurs exposés. Le sabotage de TEPCO n’est pas admissible. Le devoir du gouvernement est d’obliger TEPCO àmaintenir de bonnes conditions de travail et àveiller àla sécurité et àla santé des travailleurs. (Fin)

Mi iom aldonas.
Estas malfacile varbi homojn al la danÄ era laboro en nukleaj centraloj, tial dubindaj homoj kaj kompanioj kaÅ ite petitaj de elektraj kompanioj varbas homojn en malriĉulaj kvartaloj en grandaj urboj kiel Tokio kaj Osako. La frapfrazo estas “Vi povas gajni monon por kelkminuta laboro tage†. Tio estas vera. Laboristoj en nukleaj centraloj ope laboras, portante mezurilon pri radioaktiveco, kaj eniras en iun lokon. Se la mezurilo alarmas post 3 minutoj, tio estas la fino de tiutaga laboro. Tiamaniere laboristoj laboras Ä is la kvanto de eksponiÄ o atingos la limon. Eble TEPCO pagas al tiuj iom da kompenso kiel larmo-monon (namida-kin en la japana lingvo) kaj forpelas ilin. Kion ili povos fari ? Ili estos senlaboruloj, kaj certe volas labori en alia nuklea centralo. En tiu okazo, se iliaj nomoj estas jam informitaj al aliaj centraloj, ili ne rajtas labori, tial ili volas labori pseudonime, por ke ili povu denove labori en alia centralo. Mi supozas, ke tiuj malaperintoj el FukuÅ ima certe laboras en alia centralo, denove pseudonime. Atomenergia produkto de elektro dependas de tia nigra, neÄ usta bazo, subpremante homajn rajtojn de malriĉaj homoj.

J’en écris un peu plus.
Il est difficile de recruter des personnes pour le travail dangereux dans des centrales nucléaires, c’est pourquoi des personnes et compagnies douteuses, en cachette, àla demande des compagnies d’électricité, recrutent des personnes dans des quartiers pauvres de grandes villes telles que TÅ kyÅ et ÅŒsaka. Le slogan est “Vous pouvez gagner de l’argent pour quelques minutes de travail par jour†. C’est vrai. Les travailleurs dans les centrales nucléaires travaillent en groupe, en portant un compteur de radioactivité, et ils entrent dans un certain lieu. Si le compteur sonne 3 minutes après, c’est la fin du travail de la journée. De cette manière, les travailleurs travaillent jusqu’àce que la quantité d’exposition ait atteint la limite. Peut-être que TEPCO leur paie une petite compensation comme “l’argent des larmes†(namida-kin en japonais) et les renvoie. Que pourront-ils faire ? Ils sont sans travail et veulent certainement travailler dans une autre centrale nucléaire. Dans ce cas, si leurs noms ont déjàété transmis àd’autres centrales, ils n’ont pas le droit de travailler, c’est pourquoi ils essaient sous un autre nom, pour pouvoir travailler dans une autre centrale. Je suppose que ces disparus de Fukushima travaillent certainement dans une autre centrale, ànouveau sous un pseudonyme. La production nucléaire d’électricité dépend de cette base obscure, incorrecte, opprimant les droits humains des pauvres.


(message suivant : 17 aoà»t)


- Espéranto-Angers -
best quality browse around this website fast shipping.useful source collection.