Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Ils l’ont utilisé > Correspondance du Japon > Messages août 2011

Le 15 août

(message précédent : 12 août)
(rapide traduction, avec contributions de Simone ; le texte, en espéranto seulement, se trouve sur le site de SAT : ici)


(ĉi-supra bildo) Atombombita Domo en Hiroŝima

(image ci-dessus) Le dôme de Genbaku ou "mémorial de la paix d’Hiroshima" (le bâtiment le plus proche de l’hypocentre ayant résisté à l’explosion de la bombe).


Le 15 août / La 15-an de aŭgusto

Du Bildoj de damaĝita lando

La 6a de aŭgusto estas Hiroŝima-Tago, la 9a de aŭgusto estas Nagasaki-Tago kaj la 15a de aŭgusto estas la memortago de la fino de la Pacifika Milito. La komenco de aŭgusto estas periodo por japanoj por rememori la militon, sed ĉefe ni kaj ĵurnaloj rememoras ĝin kvazaŭ ni estus viktimoj de la milito, sed ne invadintoj al aziaj landoj. Ĉi-jare tiu tendenco pli fortiĝis pro la nuklea akcidento en Fukuŝima, kiel montras la titoloj de la ĵurnalo Mainiĉi de la 15a de aŭgusto. Ili estas “66 jarojn post la milito, ni denove ĵuras rekonstruon” kaj “ Ni revivigos ankaŭ la damaĝitajn regionojn”.
Dum la milito ni ja estis damaĝitaj, sed antaŭ ĉio ni devas rememori kaj pardonpeti, ke ni donis damaĝon al aziaj landoj, sed pro la granda ŝoko de la katastrofo, nun nia kapo estas plena nur de bildoj de “damaĝita lando”.

Deux images d’un pays dévasté

Le 6 août est le Jour d’Hiroshima, le 9 août le Jour de Nagasaki et le 15 août est la journée commémorative de la fin de la guerre du Pacifique. Le début du mois d’août est, pour les Japonais, une période pour se souvenir de la guerre mais, principalement, nous et les journaux la commémorons comme si nous en étions victimes, mais pas comme envahisseurs de pays asiatiques. Cette année, cette tendance s’est accentuée à cause de l’accident nucléaire de Fukushima, comme le montrent les titres du journal Mainichi du 15 août. Ils sont “66 ans après la guerre, nous jurons à nouveau de reconstruire” et “ Nous ferons revivre aussi les régions dévastées”.
Pendant la guerre, nous avons certes été dévastés mais, avant tout, nous devons nous rappeler que nous avons causé des dommages à des pays d’Asie et nous le faire pardonner, mais, à cause du grand choc de la catastrophe, actuellement nos têtes ne pensent qu’à des images d’un “pays dévasté”.

Kion diris urbestroj de Hiroŝima kaj Nagasaki ?

Japanio suferis pro atomenergio de Usono kvar fojojn : Hiroŝima, Nagasaki, Bikini kaj Fukuŝima. La reaktoroj de Fukuŝima estas produktitaj kaj duone truditaj de Usono pere de naciperfidulaj japanaj politikistoj. Tial, laŭ mia opinio, la deklaracioj de Hiroŝima kaj Nagasaki devas esti klare kontraŭ la uzo de nuklea energio. Kion la urbestroj de ambaŭ urboj diris en la ceremonio, rilate al la nuklea akcidento ?

Qu’ont dit les maires de Hiroshima et Nagasaki ?

Le Japon a souffert 4 fois de l’énergie atomique des États-Unis : Hiroshima, Nagasaki, l’atoll de Bikini et Fukushima. Les réacteurs de Fukushima ont été fabriqués et à moitié imposés par les États-Unis par l’intermédiaire de politiciens japonais qui ont trahi leur pays. C’est pourquoi, selon moi, les déclarations d’Hiroshima et Nagasaki doivent être clairement contre l’utilisation de l’énergie nucléaire. Qu’ont dit les maires des deux villes pendant la cérémonie, à propos de l’accident nucléaire ?

Hiroŝima-deklaracio
La urbestro Macui Kazumi

La 11an de marto okazis la granda tertremo de la Orienta Japanio. La katastrofo rememorigas al ni tiun de Hiroŝima antaŭ 66 jaroj, kaj mi sentas grandan doloron en mia koro. Mi esprimas mian profundan kondolencon al multaj mortintoj dum la katastrofo. La urbo Hiroŝima esperas vian plej fruan rekonstruon kaj subtenas vin en la damaĝitaj regionoj.
Sekve okazis nuklea akcidento en la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima, kaj la daŭra minaco de radioaktiveco maltrankviligas suferantojn kaj multajn aliajn, kaj subfosis de la fundamento la fidon de la japanoj al la atomenergia produkto de elektro, kaj troviĝas homoj kiuj insistas ĉesigi ĝin, opiniante, ke nuklea energio kaj la homaro ne povas kunvivi, kaj ankaŭ troviĝas homoj, kiuj rekomendas, ke oni pli severe kontrolu atomenergion kaj samtempe pliutiligu recirkuligeblan energion. La japana registaro, sincere konstatante tiun situacion, devas retaksi energipolitikon kaj fari konkretajn rimedojn por ke ĝi reakiru komprenon kaj fidon de la japanoj.

Déclaration d’Hiroshima
Le maire Macui Kazumi

Le 11 mars a eu lieu le grand séisme à l’est du Japon. La catastrophe nous rappelle celle de Hiroshima, il y a 66 ans, et je ressens une grande douleur dans mon cœur. J’exprime mes profondes condoléances aux nombreux morts de la catastrophe. La ville d’Hiroshima souhaite votre reconstruction la plus rapide possible et vous soutient dans les régions endommagées.
Il s’en est suivi un accident nucléaire à la centrale n°1 de Fukushima, et la menace permanente de radioactivité inquiète les victimes et de nombreux autres personnes, et cela a sapé la base de la confiance des Japonais envers la production nucléaire d’électricité, et il se trouve des personnes qui insistent pour l’arrêter, en pensant que l’énergie nucléaire et l’humanité ne peuvent cohabiter, et il y a aussi des personnes qui recommandent qu’on contrôle plus sévèrement l’énergie nucléaire et qu’en même temps on utilise davantage les énergies renouvelables. Le gouvernement japonais, constatant sincèrement cette situation, doit reconsidérer la politique énergétique et prendre des mesures concrètes pour retrouver la compréhension et la confiance des Japonais.

Nagasaki-deklaracio
La urbestro Taue Tomihisa

Ni estas ŝokitaj pro la nuklea akcidento de la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima de la Elektra Kompanio Tokio sekvanta la grandan tertremon de la Orienta Japanio. Nudaj reaktoroj pro eksplodoj ! Nenie vidiĝas loĝantoj en la ruboj ĉirkaŭ la centraloj. Neniu scias, kiam povos reveni hejmen tiuj rifuĝintoj el la radioaktiveco. Kial naskiĝis tia situacio, en kiu ni en atombombita lando, kiu apelacias “Neniam plu estiĝu atombombitoj”, devas timi la teruron de radioaktiveco ? Venis tempo, ke ni diskutu profunde kaj elektu, kian socion ni volas konstrui. Estas necese, ke ni ekspluatu recirkuligeblan energion anstataŭ atomenergio, kvankam ni bezonos longan tempon por tio, por ŝanĝi nian socion en tiun, kiu dependas de pli sekura energio.

Déclaration de Nagasaki
Le maire Taue Tomihisa

Nous sommes choqués par l’accident nucléaire de la centrale n°1 de Fukushima, de la compagnie d’électricité Tokio, qui a suivi le grand tremblement de terre de l’est du Japon. Des réacteurs nus à cause d’explosions ! Nulle part on ne voit des habitants dans les gravats autour des centrales. Personne ne sait quand ces réfugiés de la radioactivité pourront rentrer chez eux. Pourquoi une telle situation est-elle arrivée, dans laquelle nous, dans un pays frappé par la bombe nucléaire et qui appelle à ce que “Plus jamais il n’y ait de victimes de bombe atomique”, devons craindre les horreurs de la radioactivité ? Pour nous est venu le temps de discuter profondément et de choisir quelle société nous voulons construire. Il est nécessaire que nous exploitions l’énergie renouvelable au lieu de l’énergie nucléaire, même si nous aurons besoin de beaucoup de temps pour cela, pour changer notre société en une autre qui dépendra d’une énergie plus sûre.

Kiel mizeraj deklaracioj ! Ambaŭ urbestroj ne esprimis sian opinion. Kiu povas postuli pli forte de la elektraj kompanioj, la industria mondo kaj la registaro pri la ĉesigo de la atomenergia produkto de elektro, ol vi ambaŭ ? Se ili havus tiel malfortan sintenon kontraŭ nuklea politiko, abolo de nukleaj armiloj neniam realiĝus.

Quelles misérables déclarations ! Les deux maires n’ont pas exprimé leur opinion. Qui, plus fortement que vous deux, peut exiger des compagnies d’électricité, du monde industriel et du gouvernement un arrêt de la production nucléaire d’électricité ? S’ils avaient une telle attitude faible contre la politique nucléaire, l’abolition des armes nucléaires ne se réaliserait jamais.

Kioto ne uzos lignaĵojn el Rikuzen-Takada

En la raporto de la 10a de aŭgusto mi skribis pri Gozan-okuribi en Kioto, en kiu oni skribas literojn sur la montetoj per fajrego per lignaĵoj de la urbo Rikuzen-Takada. Kioto decidis uzi lignaĵojn el tiu urbo, sed poste oni detektis cezion el la lignaĵoj, kaj redecidis ne uzi tiujn.
Antaŭe oni jam ekzamenis la lignaĵojn kaj trovis neniun cezion, sed strange ĉi-foje oni trovis cezion. Ne komprenebla afero por mi.

Kyōto n’utilisera pas du bois de Rikuzen-Takada

Dans le compte-rendu du 10 août, j’ai écrit au sujet du Gozan-okuribi à Kyōto, pendant lequel on dessine des lettres sur les collines avec de grands feux, du bois de la ville de Rikuzen-Takada. Kyōto avait décidé d’utiliser du bois de cette ville mais ensuite, on a détecté du césium de ces bois et on a décidé de ne pas les utiliser.
Auparavant, on avait déjà examiné ces bois et on n’avait pas trouvé de césium, et, étrangement, cette fois-ci on en a trouvé. Chose incompréhensible pour moi.


(message suivant : 16 août)


- Espéranto-Angers -